Hakkımızda

ALKÜ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ALKÜKAM)

ALKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi  bünyesinde kurulmuş, üniversite bünyesindeki çeşitli disiplinleri kapsayan bir merkezdir. ALKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM) kuruluşu 28 Mart 2021 tarihinde 31437 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

 

VİZYON VE MİSYON

 

MİSYONUMUZ

Üniversitemizde farklı bilim alanlarında bulunan akademisyenler ve /veya üniversite dışındaki diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği kurularak ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların ekonomik statüsünün yükseltilmesine yönelik politika ve uygulamalar geliştirerek bilimsel bilgi üretmek,

Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma yapmak, kadının değerlerinin ve statüsünün geliştirilmesi ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası örgüt    ve    birimlerle    eşgüdüm    sağlamak     ve     işbirliği     içinde     bulunmak,  

kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans, seminer, kurs ve atölye çalışmaları düzenlemek ve çeşitli kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda önerilen projeler ile kişisel araştırma projelerini desteklemek ve yürütmek,

Kadının toplumsal hayatın her alanında yer almasına ve toplumsal statüsünün yükseltilmesine katkı sağlamak, kadın ve aile sorunlarına yönelik kamuoyunda duyarlılık geliştirmek ve bu alanda çalışmalar yapan kurum ve kişilerle işbirliği yapmak, toplumda kadın-erkek eşitliğine ilişkin bilinç ve zihniyet dönüşümü sürecine destek olmaktır.

 

 VİZYONUMUZ

Toplumun kadına olan bakış açısını geliştiren, kadının toplumsal hayatın her alanında hak ettiği yeri almasına bilimsel yöntemlerle hizmet eden, kadına ve aileye ilişkin sorunların azalmasına katkıda bulunan, misyon doğrultusunda farkındalık yaratan ve bu kapsamda çalışan öncü merkezlerden birisi haline gelmektir.

 

MERKEZİN AÇILMA GEREKÇESİ?

Son yıllarda, toplumsal cinsiyet eşitliği (gender equality) çalışmaları tüm dünya ülkelerinde hassasiyetle üzerinde durulan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradaki temel nokta, ülkelerin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmada toplumsal cinsiyet eşitliğinin son derece önemli görülmesidir. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmiş ülkelerin bu alanlarda ciddi boyutta öne çıktıkları görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında akademik alandaki toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarının da son derece kritik bir alan olduğu gerçektir.

Dünya ölçeğinde kadınların statüsünü yükseltmek üzere sürdürülen mücadeleler, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konsey çatısı altında 1946 yılında oluşturulan Kadının Statüsü Komisyonu'nun öncülüğünde farklı bir önem ve resmiyet kazanmıştır. Bundan sonra, dünya ölçeğindeki tüm faaliyetler bu başlangıcın ürünleri ve sonuçları olmuştur.

Bu çerçevede, BM tarafından ilki 1975 yılında Mexico City'de sonuncusu 1995'de Pekin'de yapılan Dünya Kadın Konferansları düzenlenmiştir. 1979 yılında ise "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Türkiye, sözü edilen kadın konferanslarına katılarak sonuç belgelerini imzalamış olup uluslararası yasa niteliğinde olan CEDAW'ı 1985 yılında imzalamıştır.

Bunun ardından ülkemizde önemli iki oluşum gerçekleştirildi. Birisi 1990 yılında Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları (KSS) Genel Müdürlüğü kurulması ve bir diğeri ise Pekin IV. Dünya Kadın konferansında alınan kararlar paralelinde "Üniversitelerde Kadın Sorunlarına İlişkin Araştırma Merkezleri'nin kurulmaya başlanmasıdır.

Türkiye’de akademide toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarının kurumsallaşmasının, üniversite düzeyinde ilk kez 1989 yılında İstanbul Üniversitesi’nde ve 1993 yılında Ankara Üniversitesi’nde kurulan kadın araştırmaları merkezleri ile başladığı söylenebilir. Sonraki yıllarda her geçen gün bu merkezlerin sayıları artış göstermiş olup bugün yaklaşık 85 üniversitede kadın araştırmalarıyla ilgili merkezler yer almaktadır. Bu merkezler; kadın sorunları, kadın hakları, toplumsal cinsiyet konuları, kadın girişimciliği, kadının ailedeki yeri ve kadın sağlığı gibi konularda çalışmalarını yürütmektedir. Biz de Üniversitemiz olarak bu yıl itibarı ile merkezimizi açmış bulunuyoruz.

 

 MERKEZİN KURULUŞ AMACI

Merkezin kuruluş amacı, üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Bu temel amacı gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanlarımız,

a) Eğitim, kültür, sağlık, ekonomi, siyaset, hukuk alanlarında toplumsal cinsiyet bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amacı ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara katılımlarını sağlamak ve destek vermek.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda, Üniversite ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği yaparak toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde bulunmak.

d) Kadının sosyal ve siyasal alanda, ev içinde ve kent yaşamında güçlendirilmesine yönelik araştırma ve destek programları oluşturmak.

e) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda duyarlılığı artırmak, kamuoyu oluşturmak üzere etkinliklerde bulunmak, bu amaç doğrultusunda basılı, sözel, görsel yayın yapmak ve bu tür etkinliklere katılmak.

f) Kadınlar için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek, eğitim materyali hazırlamak.

g) Kadın merkezleri ve kuruluşları arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

h) Alan ile ilgili lisansüstü programı oluşturmak

ı) Alan ile ilgili dergi oluşturmak

 

KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 • Doç. Dr. Sibel NALBANT (ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü; ALKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

 

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

 • Dr. Öğr. Üyesi Banu YILDIZ (ALKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı; ALKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı)

 

 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu

 • Doç. Dr. Sibel NALBANT (ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü; ALKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Banu YILDIZ (ALKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı; ALKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı)
 • Doç. Dr. Gülru BAYRAKTAR (ALKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gülsoy (ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü)
 • Öğr. Gör. Dr. Mustafa BÜYÜKGEBİZ (ALKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu)

 

KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DANIŞMA KURULU

 

Üniversite Personeli:

 

 1. Öğr. Üyesi Banu YILDIZ (ALKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı; ALKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı)
 2. Dr. Hale BOZKURT (Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

Uzmanı)

 1. Öğr. Gör. Gülsiye BIÇAK, (ALKÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü)
 2. Dr Öğr. Üyesi Arife ALBAYRAK (ALKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
 3. Öğr. Gör. Vildan YILMAZ (ALTSO Turizm MYO, Turizm ve Otel İşletmeciliği)

 

Üniversite Dışı:

 

 1. Duygu MUSLUK, Sosyal Hizmet Uzmanı (Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Kadın Masası)
 2. Özen GÜRBÜZ Sosyolog, (Alanya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Eğitim -Proje Birimi Sorumlusu)
 3. Esra YEMEZ, Psikolog ve Aile Danışmanı(Alanya Belediyesi Aile ve Kadın Destek Merkezi)
 4. Gülsüm TÜRKELİ, PDR, Kadın Çalışmaları Bilim Uzmanı (Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
 5. Hatice YAMAN, Öğretmen (Ayşe Melahat Erkin Ortaokulu)
 6. Yasemin ŞAHİN, Psikoterapist/Psikolojik Danışman
 7. Berna KAYACI Avukat (Antalya Barosu)
 8. Gaye COŞKUN Gazeteci (Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi

Kurucu Başkanı)

 1. Doç. Seda TOPGÜL (Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Manavgat–Antalya)